Вступнику 2023

 ВСП «ВОВЧАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОГОЛІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Головними завданнями Коледжу є:

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти ОКР  фахового молодшого спеціаліста та фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за обраними ними спеціальностями;

– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Основні напрями діяльності:

– підготовка студентів за денною та заочною формами навчання згідно з державним  замовленням і договірними зобов’язаннями   з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у встановленому законодавством України порядку;

  • надання повної загальної середньої освіти;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

– 071 Облік і оподаткування

– 208 Агроінженерія

 

 

Місце знаходження Коледжу:

Україна, 61098, м. Харків, вул. Барикадна, 51

Телефони: +380970238710
З 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00

Електронна адреса: vovcanskijkoledzdbtu@gmail.com